Thông tin xác nhận quyền sở hữu nhà cung cấp dịch vụ 24/7

Nếu bạn có khiếu nại cần báo cáo, bạn có thể tận dụng Dịch vụ hỗ trợ khiếu nại 24/7 của hãng bảo hiểm để báo cáo khiếu nại trực tiếp cho bộ phận yêu cầu bồi thường của công ty bảo hiểm, hoặc bạn có thể liên hệ với BESTCARE Insurance Service, Inc.

Bằng cách báo cáo tổn thất của bạn trực tiếp cho công ty bảo hiểm, họ có thể bắt đầu xử lý tất cả các khía cạnh của yêu cầu bồi thường của bạn và giúp bạn có được sự trợ giúp cần thiết.

[elementor-template id="423"]